Par fizisku personu datu apstrādi

Zvērinātu advokātu birojs "Atlācis un Partneri", turpmāk - Advokātu birojs, iegūst, uzglabā, izmanto un apstrādā Klienta un tieši ar to saistīto personu (piem., darbinieku un/vai pārstāvju) personas datus saskaņā ar tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā, tajā skaitā Līguma izpildes, rēķinu izrakstīšanas un grāmatvedības sistēmu administrēšanas, tā iekšējo informācijas sistēmu uzturēšanas, klientu attiecību pārvaldības, tā tiesisko pienākumu ievērošanas un mārketinga nolūkā. 

Pildot Klienta uzdevumu, Advokātu birojs personas datu apstrādātāja statusā apstrādās Klienta un tieši ar to saistīto personu (piem., darbinieku un/vai pārstāvju) personas datus saskaņā ar personas datu aizsardzību reglamentējošiem tiesību aktiem un noteikumiem. Klientam jāinformē Advokātu birojs par tam nepieciešamajiem drošības pasākumiem personas datu apstrādē. 

Ja Klients nav atsevišķi informējis Advokātu biroju par drošības pasākumiem, ar to Klients piekrīt, ka Advokātu biroja pieņemtie drošības pasākumi atbilst Klienta prasībām un piemērojamiem tiesību aktiem. Personas, kā personas datus apstrādā Advokātu birojs, saskaņā ar tiesību aktiem ir tiesīgas iegūt informāciju par Advokātu biroja apstrādātajiem personas datiem un lūgt, lai Advokātu birojs labo vai dzēš to personas datus. 

Ja tas nepieciešams juridisko pakalpojumu sniegšanai, Advokātu birojs var apstrādāt citas personas vai Klienta personas datus, kas iegūti, pamatojoties uz Līgumu vai atbilstoši tiesību aktiem, tostarp sensitīvus personas datus, bez šo personu piekrišanas. 

Advokātu birojs var nodot iepriekš minēto informāciju par Klientu un tieši ar to saistītajām personām (piem., darbiniekiem un/vai pārstāvjiem) trešajām personām, ja šāda informācija ir nepieciešama Klienta uzdevuma izpildei (piem., ārvalstu padomniekam, ko Klients var lūgt Advokātu birojam piesaistīt vai kam var tikt nodots Klienta uzdevums u.tml.), šī mērķa sasniegšanai nepieciešamajā apmērā.